De stichting MeerSaam gaat uit van de volgende waarden:

Gelijkwaardigheid en eigen waardigheid van ieder mens.

Ieder mens is gelijkwaardig aan de ander, maar wel uniek. Juist de eigenheid van mensen, met eigen talenten en interesses, maakt het mogelijk samen te leven, samen te werken aan een en hetzelfde doel en elkaar daarbij te versterken.

Medeverantwoordelijkheid.

Ieder mens is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de ander, ongeacht de specifieke kenmerken van die persoon.

Positieve gezondheid.

We gaan uit van het concept Positieve gezondheid: “Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Vanuit dit concept zoeken we vooral naar kansen en mogelijkheden.

Grondbeginselen

Er wordt gewerkt vanuit de volgende grondbeginselen: nabijheid, acceptatie, compassie, luisteren, openheid, betrouwbaarheid, samen.

De stichting MeerSaam biedt mensen die om welke reden dan in een kwetsbare situatie en/of een periode van eenzaamheid terecht zijn gekomen (of dreigen te komen) ondersteuning bij het (terug)vinden van de eigen kracht en waardigheid en een plek in de maatschappij.

Thema’s

  • Eenzaamheid,
  • Samenredzaamheid,
  • Inclusie
  • Dementie


De stichting MeerSaam bereikt haar doel middels:

  • Domeinoverstijgend denken: samenwerken met inhoudelijk betrokken partijen, met als insteek: het geheel is meer dan de som der delen.
  • Het opzetten en onderhouden van een netwerk Eenzaamheid van professionals en vrijwilligers die zich inzetten op het gebied van welzijn, zorg, wonen en veiligheid in de wijk.  Dit kan op wijk- lokaal en regionaal niveau.
  • Het aanjagen en stimuleren van een gezamenlijke en integrale meerfasen aanpak van eenzaamheid (en daarmee samenhangende problemen) in de wijk. Vroegsignalering en preventie maken hier een belangrijk onderdeel van uit.
  • Het aanbieden en organiseren van coaching- en trainingstrajecten voor intermediairen: vrijwilligers en professionals in de wijk.
  • Het opzetten en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid.
  • Een positieve instelling: het benadrukken van mogelijkheden en het zien van kansen.

Bestuur

Het bestuur heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Zij brengt dat ook in praktijk door actief de samenwerking met andere inhoudelijk betrokken partijen en burgers te zoeken. Zij stimuleert de ontwikkeling van netwerken rondom  thema’s als Welzijn, Wonen, Zorg en Veiligheid, zodat kennis kan worden gedeeld en elkaars expertise optimaal wordt gebruikt.